- Tên seminar: Behavior of insect

- Thời gian: 13h30, ngày 26/04/2017

- Địa điểm: Phòng họp khoa Nông Lâm Ngư

- Người trình bày: TS. Thái Thị Ngọc Lam

- Đơn vị: Khoa Nông Lâm Ngư