- Tên seminar: Một số tiêu chuẩn và chứng nhận trong sản xuất rau an toàn.

- Thời gian: 13h30, ngày 28/04/2017

- Địa điểm: Phòng họp khoa Nông Lâm Ngư

- Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Thúy

- Đơn vị: Khoa Nông Lâm Ngư