- Tên seminar: Tổng quan về REDD+

- Thời gian: 14h00, ngày 27/04/2017

- Địa điểm: Phòng họp khoa Nông Lâm Ngư

- Người trình bày: ThS. Nguyễn Thị Hương Giang

- Đơn vị: Khoa Nông Lâm Ngư