- Tên seminar: Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học sinh học THPT

- Thời gian:  Từ 14h00, ngày 14 tháng 3 năm 2017

- Địa điểm: Văn phòng khoa Sinh học

- Người trình bày: Trần Thị Gái

- Đơn vị: Khoa Sinh học