- Tên seminar: Improving effectiveness of self-study and group- work for course 54-English majors studying lexicology-semantics

- Thời gian: 07h00, ngày 21/04/2017

- Địa điểm: Phòng máy tầng 2 – Thư viện Nguyễn Thúc Hào

- Người trình bày: Võ Thị Hồng Minh

- Đơn vị: Khoa SP Ngoại ngữ