- Tên seminar: Phát triển đề cương tổng quát học phần 2 môn học Ngoại ngữ tiếng  Pháp tiếp cận CDIO

- Thời gian: 06h30, ngày 22/04/2017

- Địa điểm: Văn phòng Khoa SP Ngoại ngữ

- Người trình bày: Nguyễn Lê Hoài Thu

- Đơn vị: Khoa SP Ngoại ngữ