- Tên seminar: Nghiên cứu, phát triển, xây dựng đề cương môn học tổng quát học phần Ngoại ngữ tiếng Anh tiếp cận CDIO

- Thời gian:  Từ 13h30, ngày 15 tháng 3 năm 2017

- Địa điểm: Phòng Lab 4 204b thư viện

- Người trình bày: Trần Thị Phương Thảo

- Đơn vị: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ