Tên báo cáo “Quelques stratégies pour l’enseignement/apprentissage du francais basé sur CDIO à l’Université de Vinh" 

- Người báo cáo: Thái Anh Tuấn
- Thời gian: 13:30-17:30 ngày 13/05/2018
- Địa điểm: Tầng 2 Thư viện ĐH Vinh.

- Đơn vị : Ngoại ngữ chuyên ngành