Tên seminar: Group work in speaking lesson
Thời gian: từ 7 h 30’ ngày 10.01.2019
Địa điểm: Tầng 2 thư viện
Người trình bày: Hoàng Thị Chung
Đơn vị: Bộ môn tiếng Anh chuyên ngành- Khoa SP Ngoại ngữ.