Chủ đề: The Effect of YouTube Video Watching on Children’s Listening Comprehension

Người trình bày: Lê Thị Thanh Bình
Địa điểm: tầng 2 Thư Viện Nguyễn Thúc Hào
Thời gian: 7.30- 11.30 ngày 1/6/2020

Đơn vị: Khoa SPNN