- Tên seminar:  The pros and cons of using Zoom to teach Listening and Speaking for English-majored Students at Vinh university
- Thời gian:  Từ 7h00' đến 11h00', ngày 30 tháng 5 năm 2020

- Địa điểm: Phòng Lab Tầng 2, Thư viện Nguyễn Thúc Hào

- Người trình bày: Nguyễn Thị Tô Hằng

- Đơn vị: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ