Tên seminar: Teaching Debating skills for English-majored students at Vinh university

- Thời gian:  Từ 7h00' đến 11h00', ngày 5 tháng 6 năm 2020

- Địa điểm: Phòng Lab Tầng 2, Thư viện Nguyễn Thúc Hào

- Người trình bày: Nguyễn Thị Tô Hằng

- Đơn vị: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ