Chủ đề: The Use of Facebook-Based Portfolios in Speaking classes

Người trình bày: Lê Diệu Linh

Địa điểm: tầng 2 Thư Viện Nguyễn Thúc Hào

Thời gian: 17h ngày 3/6/2020

Đơn vị: Khoa SPNN