Tên semina: Pour enseigner la grammaire française plus efficacement aux étudiants d’anglais à l’Université de Vinh

(Làm thế nào để dạy ngữ pháp tiếng Pháp hiệu quả hơn cho sinh viên ngành Tiếng Anh tại trường Đại học Vinh)

Người trình bày: Thái Anh Tuấn
Thời gian: từ 7h ngày 04/06/2020
Địa điểm: Tầng 2 thư viện Nguyễn Thúc Hào

Đơn vị: Khoa SPNN