1. Tên seminar: Đặc điểm SGK Ngữ văn của Mỹ (khảo sát chương trình lớp 6,
Nxb Holt McDougal)
2. Thời gian: 19h, Thứ 6, ngày 15/05/2020
3. Địa điểm: Văn phòng viện SPXH
4. Người trình bày: Ths. Đặng Hoàng Oanh
5. Đơn vị tổ chức: Tổ Lý luận văn học và Phương pháp dạy học Ngữ văn