Tên semina: Trạng thái ứng suất biến dạng mặt cắt cấu kiện theo TCVN 5574 2018

Người trình bày: Phan Văn Phúc

Thời gian: từ 14h30 ngày 28/11/2020

Địa điểm: Văn phòng khoa Xây dựng

Đơn vị: Bộ môn Xây dựng.