- Tên seminar: Đề cương Tổ chức thi công và đồ án hệ VHVL

- Thời gian: 08h00 ngày 16/06/ 2017

- Địa điểm: Văn Phòng Khoa Xây Dựng

- Người trình bày: Nguyễn Thị Thanh Tùng

- Đơn vị: Khoa Xây dựng