Tên Seminar: Một số điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Người thực hiện: Phan Văn Long Thời gian: 14h ngày 23/03/2020 Địa điểm: VP Khoa Xây dựng Đơn vị: Bộ môn Xây dựng DD&CN