Tên Seminar: Phương pháp tiếp cận trong dạy học ngành công nghệ thực phẩm
Thời gian: 8h ngày 04/3/2021
Địa điểm: Phòng TN 116
Người trình bày: ThS Trần Phương Chi
Đơn vị: Viện Công nghệ Hóa, Sinh - MT