Tên seminar:
1. Nghiên cứu xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra, đề cương tổng quát học phần
Tài nguyên thực vật tiếp cận CDIO cho ngành Khoa học môi trường.
2. Nghiên cứu xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra, đề cương tổng quát học phần
Tài nguyên động vật tiếp cận CDIO cho ngành Khoa học môi trường.
- Thời gian: 7:00, ngày 25/07/2018.
- Địa điểm: Văn phòng Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường.
- Người trình bày:
1. TS. Lê Thị Thúy Hà
2. TS. Hồ Anh Tuấn
- Đơn vị: Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường