Tên seminar: Góp ý hoàn thiện ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần Quyền lực
chính trị và cầm quyền theo hướng tiếp cận CDIO
Thời gian: 7h00 ngày 11/09/2019
Địa điểm: A1-202
Người trình bày: Phạm Thị Thúy Hồng
Khoa: Viện khoa học xã hội và nhân văn