Đề tài: Góp ý, hoàn chỉnh sản phẩm số 1 của đề tài trọng điểm cấp trường năm 2019 “NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ KHỐI KIẾN THỨC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ THEO TIẾP CẬN CDIO

Thời gian : 7h ngày 23-09-2019

Địa điểm : A1 202

Người trình bày : Ths. Hoàng Thị Nga

Đơn vị : Tư tưởng Hồ Chí Minh &PPGD Chính trị - Viện Sư phạm Xã hội.