Seminar "Góp ý hoàn thiện câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học (chương 6 và chương 7)"
Thời gian: 7h, thứ 3 ngày 17/12/2019
Địa điểm: Phòng học A1-201 
Người chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Lê Vinh
Đơn vị: Viện Khoa học xã hội và Nhân văn