Đề tài: Xây dựng đề cương chi tiết học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (dùng trong bài giảng E-learning) cho hệ đào tạo Vừa làm vừa học. 
Người thực hiện: Phan Huy Chính
Thời gian: 7 giờ 30 đến 11 giờ ngày 05/06/2020
Địa điểm: phòng A1 202

Đơn vị: Viện KHXH&NV