- Tên Seminar: Xây dựng đề cương và bài giảng học phần Kỹ thuật điện, điện tử tiếp cận CDIO

- Thời gian: 15h, Thứ 6, ngày 13/10/2017.

- Địa điểm: Phòng KTCN 103

- Người trình bày: Trịnh Ngọc Hoàng.

- Đơn vị: Bộ môn Điện tử truyền thông - Viện Kỹ thuật và Công nghệ