- Tên Seminar: Xây dựng CĐR học phần lập trình Java theo hướng tiếp cận CDIO 
- Thời gian: 8h00, Thứ 7, ngày 23/06/2018.
- Địa điểm: Phòng 201 nhà KTCN 
- Người trình bày: Lê Quốc Anh 
- Đơn vị: Bộ môn Hệ thống và mạng máy tính - Viện Kỹ thuật và Công nghệ