- Tên Seminar: Xây dựng CĐR học phần Kỹ thuật vi xử lý và Xử lý tín hiệu số theo hướng tiếp cận CDIO 
- Thời gian: 8h00, Thứ 7, ngày 28/07/2018.
- Địa điểm: Phòng 200 nhà KTCN 
- Người trình bày: TS. Đặng Hồng Lĩnh 
- Đơn vị: Bộ môn Hệ thống và mạng máy tính - Viện Kỹ thuật và Công nghệ