Tên Seminar: Tổng quan phương pháp học máy trên dữ liệu mất cân bằng
- Thời gian: 13h30 ngày 01/08/2020
- Địa điểm: Phòng 201 – KT và CN
- Người trình bày: ThS. Võ Đức Quang

- Đơn vị: Bộ môn KHMT &CNPM - Viện Kỹ thuật và Công nghệ.