- Tên Seminar: "Một số hình thức, phương pháp tổ chức dạy học học phần Cơ sở QLTN&MT theo tiếp cận CDIO cho SV k58"
- Thời gian: Từ 19 giờ 30, thứ 4, ngày 7 tháng 11 năm 2018
- Địa điểm: Phòng B3.404
- Người trình bày:   
Hoàng Thị Thủy

- Đơn vị: Bộ môn QLTN&MT, Viện NN và Tài nguyên