- Tên Seminar: "Định hướng các giải pháp QLTN dựa vào cộng đồng tại VQG Pù Mát"
- Thời gian: Từ 19 giờ 30, thứ 4, ngày 14 tháng 11 năm 2018
- Địa điểm:  Phòng B3.404  
- Người trình bày:   Đậu Khắc Tài

- Đơn vị: Bộ môn QLTN&MT, Viện NN và Tài nguyên