- Tên seminar:  QUY TRÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG VÀ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN NỀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
Thời gian: 7-11h ngày 13/11/2018
- Địa điểm:  Văn phòng Viện NN&TN
- Người trình bày: Nguyễn Nam Thành
- Đơn vị:  Viện Nông nghiệp và Tài nguyên