- Tên seminar: Xây dựng đề cương chi tiết môn học Quản lý chất lượng nông sản tiếp cận CDIO
- Thời gian: 8h00 ngày 8/06/2020
- Địa điểm: Phòng họp Viện Nông Nghiệp và Tài Nguyên
- Người trình bày: Nguyễn Thị Bích Thủy 
- Đơn vị tổ chức: Bộ môn Khoa học cây trồng