- Tên seminar: Xây dựng đề cương chi tiết môn học Kỹ thuật trồng cây dược liệu tiếp cận CDIO
- Thời gian: 8h00 ngày 16/06/2020
- Địa điểm: Phòng họp Viện Nông Nghiệp và Tài Nguyên
- Người trình bày: Nguyễn Văn Hoàn 
- Đơn vị tổ chức: Bộ môn Khoa học cây trồng