- Tên seminar: Phương pháp phân tích và xử lý số liệu thống kê trong nông nghiệp
- Thời gian: 14h00 ngày 16/06/2020
- Địa điểm: Phòng họp Viện Nông Nghiệp và Tài Nguyên
- Người trình bày: Nguyễn Tài Toàn 
- Đơn vị tổ chức: Bộ môn Khoa học cây trồng