- Tên seminar: Xây dựng đề cương chi tiết môn học Kỹ thuật trồng cây thức ăn gia súc tiếp cận CDIO
- Thời gian: 14h00 ngày 16/06/2020
- Địa điểm: Phòng họp Viện Nông Nghiệp và Tài Nguyên
- Người trình bày: Trần Ngọc Toàn 
- Đơn vị tổ chức: Bộ môn Khoa học cây trồng