Tên seminar: Một số chia sẻ về phân tích thống kê với phần mềm R và các vấn đề liên quan. 
- Thời gian: 14h00, Thứ Năm ngày 07 - 01 - 2021
- Địa điểm: A3.102
- Người báo cáo:   TS. Dương Xuân Giáp
- Đơn vị: Bộ môn Xác suất thống kê và Toán ứng dụng.