Tên Seminar: Đề cương chi tiết học phần Sinh học phân tử tế bào

Thời gian: 14h ngày  4/2/2021

Địa điểm: VPK ngành Sinh học

Người trình bàyTS. Nguyễn Thị Giang An; PGS.TS. Mai Văn Chung; TS. Nguyễn Bá Hoành; TS. Nguyễn Thị Thảo

Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên