1. Họ và tên NCS: Bùi Nguyên Trâm Ngọc
2. Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
3. Tên luận án: MỘT SỐ ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN ĐA TRỊ
4. Người hướng dẫn khoa học 1: GS. TS. Nguyễn Văn Quảng
    Người hướng dẫn khoa học 2: TS. Dương Xuân Giáp
5. Địa điểm báo cáo: Phòng B3.103

6. Thời gian báo cáo: 14h, thứ 6, ngày 09/4/2021.