- Tên seminar: Xác suất đa trị

- Thời gian: 14h00, ngày 21/04/2017

- Địa điểm: Phòng A2.201

- Người trình bày: Trần Thị Tuyến

- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên