- Tên seminar: NCS báo cáo sự thảo luận án TS trước  Hội đồng Khoa học ngành Toán

- Thời gian: 13h30, ngày 22/04/2017

- Địa điểm: Phòng A2.201

- Người trình bày: Phạm Trí Nguyễn

- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên