- Tên seminar: Chương 2: Một số biện pháp sư phạm góp phần bồi dưỡng năng lực chung theo chuẩn đầu ra cho học sinh THPT chuyên thông qua dạy học toán theo hướng tiếp cận thuyết đa trí tuệ.

- Thời gian: 14h00, ngày 22/04/2017

- Địa điểm: Phòng A3103

- Người trình bày: Trần Văn Trung

- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên