- Tên seminar: Thảo luận về ngân hàng câu hỏi thi Học phần Toán A1 (nhóm ngành Tự nhiên – Kỹ thuật) (buổi 2)
- Thời gian: 07h00, ngày 12/06/2017
- Địa điểm: Phòng A1 201
- Người trình bày: TS. Nguyễn Quốc Thơ
- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên