- Tên seminar: Xây dựng đề cương tổng quát, đề cương chi tiết, đề cương bài giảng, ma trận đề thi Học phần: Tin học.

- Thời gian: Từ 13h30, Thứ 2 ngày 12/06/2017

- Địa điểm: Nhà A0-401

- Người trình bày:  Phạm Thị Thu Hiền

- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên