- Tên seminar: Kế hoạch giảng dạy chương 3 đối với học phần “Hóa học” theo định hướng CDIO

- Thời gian: 7h 30, ngày 16/10/2017

- Địa điểm: Phòng A1 - 203

- Người trình bày: Nguyễn Thị Chung

- Đơn vị: Ngành Hóa-Viện SPTN