- Tên Seminar: Khai thác phần mềm GSP trong dạy học khái niệm

- Thời gian: 14h00 ngày 10/10/2017

- Địa điểm: Phòng A1-202.

- Người trình bày: PGS. TS. Nguyễn Chiến Thắng.

- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên