- Tên seminar:  Một số điều kiện cần cho tính ổn định xiên của bài
toán quy hoạch phi tuyến (phần 4)
- Thời gian: 13h  đến 17h00 thứ 5 ngày 19 tháng 10 năm 2017
- Địa điểm:  A1 202
- Người trình bày: NCS. Lê Văn Hiển
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên