Tên seminar:   Phương pháp phạt và phương pháp chắn giải bài toán tối ưu có ràng buộc

- Thời gian: 7h  đến 11h00 thứ 4 ngày 16 tháng 5 năm 2018 

- Địa điểm:  A2 301

- Người trình bày: NCS. Lê Văn Hiển

- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên