- Tên seminar:  Luật mạnh số lớn đối với mảng tam giác các toán tử đo được độc lập theo hàng.
- Thời gian: 13h30. Thứ 5 ngày 17-05- 2018
- Địa điểm: A1201
- Người báo cáo:   NCS: Đỗ Thế Sơn 
- Đơn vị  : Bộ môn Xác suất thống kê và Toán UD