Tên seminar: Phương pháp Lagrange tăng cường giải bài toán qui hoạch phi tuyến

- Thời gian:  7h 00 đến 11h 00, thứ 4 ngày 23 tháng 5 năm 2018

- Địa điểm:  A1 202

- Người trình bày: NCS. Lê Văn Hiển

- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên