- Tên Seminar: Báo cáo các kết quả nghiên cứu của Nghiên cứu sinh

- Thời gian: 14h00 ngày 17/6/2018

- Địa điểm: Phòng A1-206.

- Người trình bày: NCS chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán.

- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên